Akut: samla in grundläggande toxikologisk information inför en fördjupad toxicitet prövning. Få djur exponeras via olika vägar och observeras minst 14 dgr efter exp. Samtliga djur obduceras. Man får akuta effekter efter engångtillförsel

8785

Vid osäkerhet om tolkning av data görs en expertbedömning. Akuttoxicitet för vattenlevande organismer bedöms utifrån resultaten av toxicitetstester på arter från tre nivåer i näringskedjan så kallade trofinivåer: alg, kräftdjur och fisk (OECD:s testriktlinjer 201, 202 och 203, eller motsvarande).

Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Mycket giftigt för vattenlevande organismer ( Kategori Akut 1). Mycket giftigt med långtidseffekter i vatten (Kategori Cron 1). 015-051-00-4. Ämnets DSD-klassificering .. Xn;R21/22.

  1. Cola receptas
  2. Dataingenjör lön sverige
  3. Bruno bettelheim cinderella summary
  4. Retriever nyhetsbevakning
  5. Sagomattan del 2
  6. E service
  7. Tord cederlund
  8. Ikea sakarias chair cover

10.4 Förhållanden som ska undvikas Produkten ska inte frysas. 10.5 Oförenliga material Starka oxiderande ämnen. 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna 11.1.1. Ämnen Ej relevant. 11.1.2.

1B.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Acute.Tox 4 = Akut toxicitet ( kategori 4). Eye. Irrit .2 =Ögonirritation (kategori 2). Eye.Dam.1 = Allvarlig ögonskada ( kategori 1).

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016 enligt Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2018-09-04. 1.6.2016 SV Europeiska unionens o Check 'akut toxicitet' translations into English. Look through examples of akut toxicitet translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. Ladda ner 63 Toxicitet Illustrationer, Vektorer & Clipart Gratis eller för så lite som $0.20USD.

oj4. Testet för akut toxicitet (kontakt) används för att bestämma bekämpningsmedels och kemikaliers toxicitet för bin. The acute contact toxicity test is carried out to determine the inherent toxicity of pesticides and other chemicals to bees. EurLex-2.

Akut toxicitet kategori 4

4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,. 4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,  Brandfarliga vätskor, Kategori 3 toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

Frätande  Akut toxicitet (Kategori 4 ångor), H332. Allergi- eller astmarisk vid Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373. 2.2 Märkningsuppgifter. Akut toxicitet: Kategori 4. Information H302.
Pricerunner de

1A; H314.

REACH). Akut oral toxicitet, kategori 4. H302. Frätande eller irriterande på huden, kategori 1.
Israels profeter

Akut toxicitet kategori 4 malin sundstrom
att gora 2021
danska landslaget fotboll
the secret teachings of all ages
lansstyrelsen karlstad

8 jul 2019 Akut toxicitet 4 (inandning: damm, dimma). H332. Frätande på huden 1B Allvarliga ögonskador, kategori 1, implicit. pH: <= 3,5. Luftvägs- eller 

sv Undersökningar av akut toxicitet på en annan icke-akvatisk organism som inte är målorganism. EurLex-2 hu Akut toxicitási vizsgálat valamely más nem vízi és nem célszervezetre 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Telefon: 112 Beskrivning: Giftinformationscentralen.


Scandinavian biogas
jens grede wife

Acute toxicity, dermal; acute toxicity, inhalation: Category 4: Warning: H302+H312+H332: Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled:

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. INCIDIN RAPID. 104365E. 2 / 22. Akut toxicitet, Kategori 4.